Regulamin „Auto Drift Show”

Regulamin „Auto Drift Show” w Bornem Sulinowie

w dniu 03 maja 2019 r.

I Postanowienia ogólne

 1. Miejsce „Auto Drift Show” – plac asfaltowy przy Orliku oraz teren wokół Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie al. Niepodległości 21 dalej zwanym terenem imprezy, stanowi własność Miasta Borne Sulinowo.
 2. Administrowanie terenem imprezy prowadzi Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i Fundacja BEZ RETUSZU w Bornem Sulinowie na podstawie Protokołu z udostepnienia i przekazania części terenu działki 37/123 obręb 06 Borne z dnia 16.04.2019 r.
 3. Organizatorem „Auto Drift Show” są Fundacja BEZ RETUSZU we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Drift Ekipa, Pensjonat ANI, SCS Szczecinek, Semper Vigilant „Zawsze Czujni”, Agroleasing, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie i Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 4. Koordynatorem przedsięwzięcia pn. Auto Drift Show jest Iwona Gajewska-Tranbowicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.
 5. Dyrektorem zawodów sportowych w Auto Drift Show jest Stanisław Bartoszewicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji BEZ RETUSZU.
 6. Honorowy patronat sprawują: Starosta Szczecinecki – Krzysztof Lis i Burmistrz Bornego Sulinowa -Dorota Chrzanowska.
 7. Patronat medialny sprawuje TV Gawex i Temat Szczecinecki.

II Zakres obowiązywania

 1. Wprowadza się Regulamin „Auto Drift Show” w Bornem Sulinowie w dniu 03 maja 2019 r. zwany dalej regulaminem.
 2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy o nazwie „Auto Drift Show” w dn. O3.05.2019 zwanej dalej „imprezą”.
 3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego regulaminu.
 4. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
 6. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy na stronie internetowej organizatora www.fundacja-bezretuszu.pl i partnera www.mbp.bornesulinowo.pl

III Przeznaczenie terenu 

Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać pokazy driftu, różne modele samochodów, brać udział w konkursach,  oglądać występy części artystycznej, korzystać z gastronomii i innych przewidzianych atrakcji.

IV Warunki uczestnictwa w imprezie

 1. Uczestniczyć i przebywać w miejscu imprezy mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
 2. Organizator dysponuje własną służbą porządkową i obsługą informacyjną.
 3. Do ochrony imprezy wyznaczono Agencję Ochrony „SZABEL”. Jej zadaniem jest nieprzerwanie patrolowanie terenu imprezy oraz podejmowanie interwencji w stosunku do osób nieprzestrzegających porządku publicznego i stwarzających zagrożenie dla bezpiecznego realizowania imprezy.
 4. Do działań porządkowych powołana jest służba zabezpieczająca imprezę, legitymują się identyfikatorem o nazwie „ORGANIZATOR AUTO DRIFT SHOW” i/lub występująca w kamizelkach odblaskowych z nazwą organizatora i tytułem imprezy.
 5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 6. Handlowcy mogą prowadzić sprzedaż produktów i usług w wyznaczonych miejscach na podstawie zawartych umów.
 7. Prowadzący stoiska gastronomiczne ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas w/w imprezy , stosując się do postanowień zakazu sprzedaży alkoholu (również piwa) młodzieży do lat 18.

 V Zachowanie na imprezie

 1. Każdy kto przebywa na imprezie, powinien się zachowywać tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym osobom.
 2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń służby ochrony imprezy, służby porządkowej i informacyjnej, straży pożarnej, strażników miejskich i policji i organizatorów imprezy.
 3. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 5. Wszelkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie imprezy muszą być utrzymane w stanie wolnym i są nadzorowane przez służby porządkowe.
 6. Na terenie imprezy dla widzów przewidziany jest tylko ruch pieszy.
 7. Samochody widzów muszą pozostać poza terenem imprezy w wyznaczonych miejscach parkingowych.

VI Na terenie imprezy i w sąsiedztwie obowiązują poniższe zakazy:

 1. Zakaz spożywania napojów alkoholowych poza strefami wyznaczonymi przez organizatorów imprezy, wnoszenia, posiadania lub używania środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających.
 2. Zakaz prowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy bez kagańca i smyczy. Właściciele zwierząt przebywających na terenie imprezy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie.
 3. Osoby, które niszczą i dewastują oznaczenia, tablice informacyjne, reklamowe, ławki, kosze na śmieci, urządzenia, sprzęt i wszystkie inne rzeczy znajdujące się na terenie imprezy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z prawem polskim.
 4. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy.
 5. Zabrania się wywieszania reklam przed i w trakcie imprezy bez zgody organizatorów.
 6. Zaśmiecanie terenu imprezy jest niedozwolone. Odpadki, śmieci i resztki żywności należy wrzucać do przygotowanych do tego celu koszy i kontenerów.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak , np. butelki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
 8. Za osoby małoletnie przebywające na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

– natychmiast powiadomić służby porządkowe,

– unikać paniki,

– stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów,

– kierować się do oznaczonych wyjść,

– nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

VII Utrwalenie przebiegu imprezy

Impreza zostanie zarejestrowana na nośnikach audio i video  i dlatego wszyscy przybywający na teren imprezy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku.

Zarząd Fundacji BEZ RETUSZU w Bornem Sulinowie