Głównym celem Fundacji BEZ RETUSZU w Bornem Sulinowie jest działalność dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Cele szczegółowe Fundacji realizowane mogą być w obszarach:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • promocji wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej oraz postawach patriotycznych;
 • działalności charytatywnej;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalności z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowania dobrych praktyk w tym zakresie;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom starszym, pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw  konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja BEZ RETUSZU realizuje cele statutowe przez:

 • organizowanie aukcji, giełd, targów, wystaw, plenerów, konkursów, przeglądów, konferencji, seminariów, sympozjów, kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów, prelekcji, spotkań autorskich;
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, wycieczek, zjazdów, obozów, zlotów związanych z działalnością statutową Fundacji;
 • organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, promocji czytelnictwa, edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej, kultury ludowej i tradycyjnej;
 • wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej;
 • organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, nauki, oświaty i wychowania, opieki i pomocy społecznej;
 • wspieranie działań muzealnych;
 • działania w celu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych;
 • wspieranie działań dotyczących opieki nad miejscami pamięci w kraju,
 • organizowanie i finansowanie prowadzenia kampanii promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych;
 • organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festynów;
 • ułatwienie dostępu do kultury dla szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej;
 • umożliwianie wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych, turystycznych w Polsce i za granicą;
 • organizację czasu wolnego w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży,
 • realizowanie samodzielnie lub w partnerstwie projektów zgodnych z celami statutowymi Fundacji, na które uzyskano dofinansowanie w ramach programów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocowych;
 • współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze kultura i sztuka, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami;
 • wspieranie finansowe i rzeczowe działań organizacji pozarządowych, osób fizycznych, placówek kulturalnych i innych podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
 • fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych oraz w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • realizację programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągniecia odpowiadające realizacji celów Fundacji;
 • promowanie aktywnej działalności społecznej oraz upowszechniania dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym krajowym i międzynarodowym;
 • organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • działalność wydawniczą, informacyjną, promocyjną i reklamową;
 • upowszechnianie i wspieranie wolontariatu;
 • wspieranie i dofinansowanie inicjatyw wydawniczych, publikacji elektronicznych i audiowizualnych;
 • wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

Fundacja BEZ RETUSZU w Bornem Sulinowie  realizuje zadania, które służą dobru lokalnej społeczności. Na swoje projekty podejmuje starania o pozyskanie dofinansowania środków pochodzących z zasobów: samorządowych, rządowych, europejskich, innych organizacji pozarządowych i osób prywatnych.

Fundacja BEZ RETUSZU przyjmuje darowizny na wsparcie statutowej działalności.

Bank BNP Paribas – nr 97 1600 1462 1874 2243 4000 0001